BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met jou bouwen wij met veel plezier de mooiste Julianaweg van de toekomst!”

HOME » NIEUWS » Bomenonderzoek en kabels- en leidingenonderzoek
Bomenonderzoek

Bomenonderzoek en kabels- en leidingenonderzoek

In aanloop naar de raadsvergadering voert Bouwteam DeDam een aantal aanvullende onderzoeken uit. Eerder heeft u al kennis kunnen nemen van onderzoeken naar de milieutechnische staat van de verhardingen en de ondergrond en de onderzoeken naar geluid, fijnstof en trillingen. 

Op dit moment lopen twee onderzoeken, een bomenonderzoek en een onderzoek naar kabels en leidingen. 

Bomenonderzoek

Dit tweedelige onderzoek brengt de boomkwaliteit en de mogelijke effecten van werkzaamheden op de aanwezige bomen in kaart. We leggen u uit hoe dit onderzoek in gang gaat, en wat u als omgeving hiervan merkt. 

Langs de Julianaweg staan ongeveer tweehonderdzestig bomen. Al deze bomen worden beoordeeld. Deze beoordeling gaat volgens een vastgestelde methodiek en wordt uitgevoerd door een gecertificeerde expert. De beoordeling beperkt zich niet tot een visuele beoordeling. Eenvoudig handgereedschap, zoals een prikpen en klophamer, wordt ingezet om verborgen holten en rottingen op te sporen. 

Het resultaat van deze bovengrondse beoordeling is een inventarislijst met gegevens van de individuele boom denk aan; soortnaam, stamomtrek, kroondiameter, takvrije hoogte, groei- en vitaliteitskenmerken, kwaliteit van stam en takken, aanwezigheid van ziekten, de conditie en de toekomstverwachting en potentiële verplantbaarheid van de boom. 

Het volgende onderdeel van het onderzoek is een bodem- en bewortelingsonderzoek. Dat wordt niet bij elke boom uitgevoerd, maar beperkt zich tot relevante locaties. Verdeeld over het traject worden kuilen gegraven. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de bodemopbouw, het grondwaterniveau en de verspreiding en kwaliteit van de beworteling. Er worden dan ook aanvullende grondboringen uitgevoerd om extra informatie te verkrijgen.      

Dit onderzoek geeft daarmee inzicht in de vitaliteit van de boom, de (on)mogelijkheden om de boom te behouden in relatie tot de projectplannen en potentiële verplantbaarheid van de bomen. 

Wat merkt u van dit onderzoek?  

Van dit onderzoek zal de omgeving weinig merken. Het onderzoek bestaat enerzijds uit beschouwen, en anderzijds uit het uitvoeren van onderzoek met handgereedschap. Omwonenden kunnen de medewerkers van Groenadvies Amsterdam (uitvoerder onderzoek) zien werken rondom de bomen aan de Julianaweg. Bij het graven van profielkuilen zal een afzetting rondom de boom herkenbaar zijn, zonder dat wegafsluitingen noodzakelijk zijn.  

Kabels- en leidingenonderzoek 

Dit onderzoek verloopt eveneens in een aantal stappen en betreft allereerst een bureauonderzoek. Alle kabels en leidingen worden, op basis van gegevens van verschillende nutsbedrijven, in beeld gebracht. 

Parallel hieraan praten wij met deze bedrijven over de staat van hun infrastructuur en de toekomstige plannen voor aanpassingen daarvan. 

Daarbij inventariseren we hoe oud de aanwezige kabels en leidingen zijn en wanneer het nutsbedrijf het voornemen heeft om deze te vervangen. Bouwteam DeDam onderzoekt ook of het nutsbedrijf aanpassingen wil uitvoeren om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen.  

Vervolgens maken wij op basis van het schetsontwerp een eerste opzet om de plaats van de kabels en leidingen zo logisch mogelijk te structureren. Hiermee voorkomen we dat de hele Julianaweg vol ligt met ongestructureerde ondergrondse voorzieningen. 
Dit onderzoek is van belang voor de definitieve plaats van onder andere bomen en heeft daarmee ook een relatie met het bovengenoemde onderzoek. Daarnaast is het gewenst om te voorkomen dat nutsbedrijven de weg openbreken na afronding van de wegherinrichting. 

Bij het opstellen van het voorlopig ontwerp onderzoeken wij de ligging van de kabels en leidingen. Voor mogelijke knelpunten graven wij aanvullende proefsleuven om de exacte plaats en diepteligging van de kabels en leidingen te verifiëren.  

Dit buitenonderzoek volgt nog. Wij houden u op de hoogte.  

Skip to content