BOUWTEAM DeDam

julianaweg volendam

Samen met u bouwen we aan een mooie Julianaweg voor de toekomst!’

[wpseo_breadcrumb]

WERKGROEP

actuele informatie

De werkgroep Julianaweg bestaat uit betrokken leden. Het doel van de werkgroep is dat de leden, binnen de gegeven kaders, meedenken en meewerken om zo samen met het Bouwteam DeDam te komen tot een gedragen ontwerp.

Alle ideeën van de werkgroep gaan naar het ontwerpteam en het bouwteam. Daar worden ze afgewogen: is deze keuze echt mogelijk binnen het ontwerp? Een idee is dus niet automatisch een garantie voor toepassing!

De werkgroep is een onderdeel van het participatietraject van programma Julianaweg. Op deze manier meedenken over de bouw van een weg is binnen de gemeente Edam-Volendam een unicum. 

Deelnemers werkgroep

WERKGROEP

Bijeenkomsten

25 oktober 2022

Sessie met de werkgroep 

Op 25 oktober 2022 kwam Bouwteam DeDam samen met de werkgroep Julianaweg voor een evaluatiesessie. Het doel van deze bijeenkomst was om het proces en de samenwerking tussen Bouwteam DeDam en Werkgroep Julianaweg te evalueren, een toelichting te geven op het participatieproces van deelgebieden Dorp en Entree, de rol van de werkgroep te verduidelijken voor de komende tijd en kort het (concept) Definitief Ontwerp toe te lichten.

De evaluatie vond plaats in twee rondes. Tijdens de eerste ronde evalueerden de werkgroepleden de gepresenteerde inhoud van de afgelopen periode en de werkvormen die we toegepast hebben tijdens de verschillende participatiemomenten. Tijdens de tweede ronde evalueerden de werkgroepleden de timing van de participatiemomenten en de communicatie over het project. 

Na het evaluatiemoment met de werkgroep heeft het bouwteam het participatieproces van deelgebieden Dorp en Entree toegelicht. Eén van de belangrijke punten die hierbij naar voren kwam, is dat voor deelgebieden Dorp en Entree samen één Voorlopig en Definitief Ontwerp wordt gemaakt. Dat is efficiënter voor het ontwerpteam en heeft ook voordelen met betrekking tot de nodige onderzoeken en voor de nutsbedrijven. Het verschil tussen de ontwerp- en participatieaanpak van deelgebied de Corridor ten opzichte van het Dorp en de Entree is dat we nu eerst het verkeerskundig Voorlopig Ontwerp gaan opstellen. Dit houdt in dat de kaders van de gemeente en de overige wet- en regelgeving al in het ontwerp is verwerkt. Dit geeft een duidelijker beeld van de mogelijkheden die overblijven om in participatie met de omgeving op te pakken. Een overig belangrijk punt is dat er voor deze deelgebieden zowel gezamenlijke als opgesplitste bijeenkomsten zullen plaatsvinden. 

Vervolgens zijn we in gesprek gegaan over de rol van de werkgroep en de verwachtingen van Bouwteam DeDam hierover voor het vervolg van de participatie. Tot slot is het (concept) Definitief Ontwerp gepresenteerd aan de werkgroep. 

12 april 2022

Sessie met de werkgroep 

Bouwteam DeDam organiseerde dinsdag 12 april 2022 een sessie met de werkgroep Julianaweg over het ontwerpproces voor het deelgebied de Corridor. De bijeenkomst startte met een korte terugblik op wat er in het ontwerpproces heeft plaatsgevonden, vanaf de Raadsbijeenkomst in november 2021. Welke stappen zijn gezet om vanuit het Schetsontwerp voor de gehele Julianaweg te komen tot een concept Voorlopig Ontwerp voor de Corridor.  

Eén van deze stappen is dat er in de afgelopen periode diverse onderzoeken zijn uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de toekomstverwachting van het bestaande groen en de precieze ligging van de aanwezige kabels en leidingen onderzocht. Daarnaast zijn er een aantal verkeerskundige onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de draaicurves van vrachtverkeer bij inritten. Deze onderzoeken wijzen uit dat de bestaande riolering aan de eisen voldoet en dat wij de riolering in de Corridor dus niet in zijn geheel gaan vervangen en dat we de kabels en leidingen niet gaan verleggen. Onderhoud aan de kabels en leidingen is wel nodig. Daarnaast heeft de rij bomen aan de westzijde van de Julianaweg tussen de Mgr. C. Veermanlaan en de Dijkgraaf de Ruiterlaan een veel betere toekomstverwachting dan oorspronkelijk verwacht. Het is dan ook de wens van de gemeente om deze bomenrij te behouden.  

De ontvangen onderzoeksresultaten hebben effect op het ontwerp. De werkgroep is tijdens de sessie op 12 april 2022 meegenomen in de gemaakte ontwerpkeuzes op basis van deze onderzoeksresultaten. Zij kregen de gelegenheid om hierop te reageren en mee te denken. De opgehaalde aandachtspunten krijgen waar mogelijk een plekje in het Voorlopig Ontwerp. 

9 maart 2021

Derde ontwerpatelier
 

Dit was het laatste ontwerpatelier waarbij de werkgroepleden invloed konden uitoefenen op het schetsontwerp voor de gehele Julianaweg.

Uit de twee overgebleven ontwerpvarianten van het schetsontwerp konden de werkgroepleden voor bepaalde thema’s hun voorkeur voor een variant aangeven:

 • parkeren
 • groen
 • ruimte voor ontmoeting
 • veiligheid
Het bleek dat de werkgroep over het geheel gezien geen duidelijke voorkeur had voor een variant.
 
Verder konden de werkgroepleden aangeven voor welk gebied van de Julianaweg een mogelijke 30 km/uur-zone wenselijk is. Werkgroep is grotendeels voor 30 km/uur op delen van de weg.
Impressie schetsontwerp met middenberm
Impressie schetsontwerp met middenberm
Een mooie plek om een 'special' te ontwerpen

De input uit ontwerpatelier 3 gebruiken we voor het vormen en optimaliseren van het schetsontwerp.

Het doel is om tot één schetsontwerp te komen, wat door gemeente wordt vastgesteld. Hierna presenteren we het aan de werkgroep en daarna aan alle inwoners en de brede omgeving.

12 januari 2021

Tweede ontwerpatelier
 

Op 12 januari kwam de Werkgroep Julianaweg (digitaal) samen voor het tweede ontwerpatelier. Het hoofdthema was verkeer: tijdens Ontwerpatelier 1 bleek dat er behoefte is om hier langer over door te praten.

Verloop van de avond
We startten met toelichting over kaders van de gemeente .

Daarna presentaties over:
1. keuzeproces van 3 naar 2 varianten van het schetsontwerp (plaatje onder)
2. duurzaamheid en groen
3. kruisingen en oversteekplaatsen

Verder gingen we in gesprek het thema verkeer. De werkgroep kon feedback geven op de gemaakte schetsontwerpen van rotondes en kruispunten op de Julianaweg.

OPmerkingen op de plattegrond van de Julianaweg
Opmerkingen op de plattegrond van de Julianaweg
De drie varianten van het schetsontwerp
De drie varianten van het schetsontwerp

23 november 2020

Eerste ontwerpatelier
 
De werkgroepleden bouwden met uitgeknipte fietspaden, bomen en wegstroken op schaal , ‘hun’ Julianaweg. Hiermee ontdekte de groep welke ontwerpmogelijkheden er zijn als je creatief gebruik maakt van de (soms beperkte) ruimte op de Julianaweg.
 
Verloop van de avond
 • Drie werkgroepleden presenteerden hun mooiste ontwerp van de Julianaweg.
 • Het ontwerpteam deelde drie varianten van het schetsontwerp met de werkgroep. Hiervan werden de plus- en minpunten besproken.
 • Er zijn gesprekken gevoerd over: verkeer, uitstraling, parkeren, groen en duurzaamheid op de Julianaweg.
Drie wegontwerpen met papier en schaar geknutseld
Ontwerpprincipes Julianaweg
Ontwerpprincipes Julianaweg

3 november 2020

Kennismakingsbijeenkomst van de werkgroep

Vanwege Covid-19 ontmoetten de leden elkaar digitaal. De avond stond in het teken van kennismaken, zowel met elkaar als met het programma. Ook werd er benadrukt dat niet elk idee dat de groep aandraagt wordt gehonoreerd. 

Dit komt o
mdat we in het ontwerp rekening moeten houden met: 
 • De beschikbare ruimte
 • Verkeersintensiteit
 • Bestaande kabels en leidingen, riolering
 • Beleidsdocumenten gemeente
 • Richtlijnen CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) en ASVV (alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom)
 • Wet- en regelgeving
 
Omgevingsmanagers bij de online presentatie
Omgevingsmanagers bij de online presentatie
Skip to content